Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus

Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Delfín, základní článek hnutí Brontosaurus
Návrat na hlavní stránku

zpravodaj e-mailem

přihlaste se k odběru novinek

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus
ZČ HB Delfín
Boh. Němce 15
750 02 Přerov

Statutární město Přerov

Město Přerov Akce jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova.

Půjčovna - rámcová smlouva

Při každé výpůjčce bude mezi ZČ HB Delfín a nájemcem uzavřena nájemní smlouva se seznamem, ve kterém budou uvedeny jednotlivé zapůjčené položky. Dále smlouva může obsahovat ujednání řešící cenu a podmínky dopravy objednaného materiálu na smluvené místo, cenu a rozsah odborné instruktáže apod. Na následujících řádcích je uveden typický příklad bodového a textového členění takovéto smlouvy.

I. Předmět nájemní smlouvy

Předmětem nájemní smlouvy jsou věci uvedené v seznamu zapůjčených věcí, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II. Stav zapůjčených věcí

Pronajímatel je povinen předat nájemci věci uvedené v seznamu zapůjčených věcí ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Nájemce je oprávněn užívat věci řádně a v souladu s účelem, ke kterému obvykle slouží a je povinen chránit je před poškozením ztrátou nebo zničením.

III. Platnost smlouvy

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem uzavření této smlouvy a zaniká vrácením zapůjčených věcí ve stanoveném termínu nebo finančním vyrovnáním v případě ztráty nebo zničení.

IV. Užívání věcí

NNájemce nesmí přenechat vypůjčené věci třetí osobě, ani nesmí provádět na věcech žádné změny. Nájemce je povinen se řádně starat o předmět nájemní smlouvy a užívat je tak, jak je uvedeno v bodu II. této smlouvy. Je povinen zajistit, aby nedošlo k nepřiměřenému opotřebení zapůjčených věcí. V případě ztráty nebo úplného zničení předmětu nájemní smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli hodnotu (uvedenou v seznamu zapůjčených věcí) ztracených nebo zničených věcí v plné výši, a to nejpozději v den ukončení nájemní smlouvy. V případě poškození věci se nájemce zavazuje při jejím vracení uhradit částku, kterou stanoví pronajímatel a která odpovídá míře poškození. Pokud nájemce vrátí věc (např. raft,kanoe aj.), která bude neúměrně znečištěna zaplatí poplatek ve výši uvedené v půjčovním řádu.

V. Porušení doby trvání nájmu

VVrátí-li nájemce předmět nájemní smlouvy později, než je dohodnuto v nájemní smlouvě, zvyšuje se nájemné za každý započatý den prodlení na dvojnásobek, pokud není dohodnuto jinak.
Při vrácení věcí před dohodnutým termínem se nájemné nevrací

VI. Ostatní ustanovení

Při vracení předmětu nájemní smlouvy je nájemce povinen předložit nájemní smlouvu včetně seznamu zapůjčených věcí, na které pronajímatel potvrdí vrácení věcí.
Nájemní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí předmětu nájemní smlouvy nájemcem a podpisem obou smluvních stran. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po jednom stejnopise.